Rabu, 30 Mei 2012

RINGAKSAN MATERI TARIKH KELAS 8 SMPMU


Ringkasan Materi Tarikh Islam 8

 1. KEADAAN MASYARAKAT MADINAH SEBELUM ISLAM
  1. Gambaran Umum Masyarakat Madinah Sebelum Hijrah
                                                               i.      Yasrib adalah nama kuno dari al Madinatul Munawarah (Madinah), tanah subur dikelilingi bayu-batu vulkanis berwarna hitam.  Yasrib memliki wilayah yang didiami oleh bangsa Arab dan orang-orang Yahudi. Setiap wilayah dipimpinan oleh satu kabilah berdiri sendiri.Wilayah terbagi 2 , yaitu daerah pertanian dan pertahanan
                                                             ii.      Masyarakat mempunyai aqidah dan agama penyembah berhala, suku Quraisy menganggap sebagai pemuka agama dan penjaga Baitullah
  1. Agama dan kepercayaan
                                                               i.      Mereka memeluk agama yahudi
                                                             ii.      Mereka penyembah berhala
                                                            iii.      Ada 4 kelompok :
1.      Bangsa Yahudi, terdiri dari beberapa kabilah a. Bani Quraizhah, b. bani Nadzir, dan c. bani Qainuqa
2.      Suku Khazraj
3.      Suku Aus
4.      Suku-suku Arab lainnya
  1. Kabilah-kabilah di Madinah
                                                               i.      Bangsa Yahudi : a. Bani Quraizhah, b. bani Nadzir, dan c. bani Qainuqa. Mereka menganggap bangsa yang ahli dan ilmu pengetahuan dan agama
                                                             ii.      Suku Khazraj dan Aus : mereka mengambil alih kekuasaan dari bangsa yahudi pada abad V. Perang Bu’ats menyebabkan perpecahan mereka, sehingga akhirnya Madinah dikuasai lagi suku Yahudi.
  1. Ragam Budaya : pertanian (anggur dan kurma) dan perdagangan (emas, perak dan permata)
Kamus : Oasis adalah tempat subur di padang pasir, sumber air di gurun. Riba adalah keuntungan yang didapat dengan jalan yang haram.Upeti adalah persembahan kepada negara sebagai pajak, pajak yang harus dibayarkan oleh raja yang ditaklukan kepada raja yang menaklukkan.

Tahukah kamu ?
 1. Apa nama Madinah jaman dahulu ?
 2. Sebutkan nama-nama kabilah yang ada di Yasrib ?
 3. Bagaimana budaya dan kehidupan masyarakat Madinah?
 4. Siapa bangsa yahudi itu ?
 5. Sebutkan suku-suku Yahudi !
.

B. PERISTIWA HIJRAH NABI  KE MADINAH
  1. Madinah Menyambut kedatangan Nabi
                                                               i.      Kaum Anshar menyambut nabi dengan menyenandungkan thala’albadru ‘alaina ….oleh gadis-gadis Madinah. Nabi dan Abu baker disambut mereka.
  1. Bai’atul Aqabah :
                                                               i.      Ada 12 orang bersumpah setia kepada Nabi ; 6 diantaranya dari suku Khazraj, yaitu : As’ad bin Zurahah, Auf bin Harits, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Mereka dibai’at di bukit Aqabah.
                                                             ii.      Mereka bersumpah untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka dan akan mentaati nabi Saw. Nabi mengutus Mush’ab bin Umair untuk mengajarkan Al Quran dan praktek-praktek ke-islaman kepada masyarakat Yasrib
  1. Bai’atul Aqabah kedua (Tsaniyah): terjadi tahun ke-13 dari kenabian terdiri 75 orang terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari suku Khazraj dan Aus. Bai’at dilakukan oleh Nabi dan Abbas bin Abdul Muthalib. “Mereka berjanji akan membela dan melindungi Nabi Saw sebagaimana mereka melindungi anak dan istri-istri “
    1. Sebab-sebab dan Proses Hijrah
                                                                  i.      Sebab-sebab hijrah : kaum kafir keras memperlakukan kaum muslimin di Mekah. Perintah Allah untuk berhijrah. Jalan dakwah yang harus ditempuh nabi. Penganiayaan bertubi-tubi kepada Nabi dan kaum muslimin.
                                                                ii.      Proses hijrah
   ·        Nabi hijrah bersama Abu Bakar sembunyi di gua Tsur
   ·        Ali Bin Abi THalib menggantikan tempat tidur Nabi
   ·        Rumah nabi dikepung pemuda Quriasy
   ·        Amir bin Furaihah sebagai informan/mata-mata untukmelaporkan keadaan di luar gua Tsur.
   ·        Asma binti Abu Bakar bertugas menyiapkan konsumsi selama di gua.
   ·        orang yang hijrah 150 orang dalam kurun 2 bulan
                                                               iii.      Hijrah secara terang-terangan
   ·        Dipimpin oleh Umar bin Khattab diikuti Hamzah, Zaid bin Haritsah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Abu Hudzaifah dan Utsman bin Affan.

   Kamus : Anshar adalah penolong, yaitu gelar yang diberikan Nabi Muhammad Saw kepada orang Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kepentingan agama. Muhajirin adalah sebutan bagi muslimin Mekah yang mela,kukan hijrah ke Madinah.

   Apakah kamu tahu ?
   1. Mengapa Nabi Saw hijrah ke Madinah ?
   2. Siapakah yang menyambut Nabi ?
   3. Apa bai’atul Aqabah I dan II
   4. Berapa orang yang ikut dalam bai’atul aqabah I ?
   5. Bagaimana proses hijrah Nabi !
     
   C. PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ISLAM MADINAH

   Peletakkan dasar-dasar di Madinah :
    1. Pembangunan Masjid
                                                                  i.      Masjid Quba adalah masjid pertama kali dibangun oleh Nabi saw, sederhana ruangan terbuka dan tembok terbuat dari batu bata, atap sebagaian dari daun kurma bagian lain terbuka.
                                                                ii.      Masjid Nabawi : masjid kedua yang dibangun Nabi Saw, ukuran 70 x 60 hasta, bentuk segi empat dan panjang keliling tembok tinggi, dibangun diatas tanah sahabat Anshar Abu Ayub Al Anshari. Nabi tinggal di pekarangan  masjid ini.
                                                               iii.      Fungsi selain untuk ibadah, juga berfungsi sebagai :
   ·        Sarana untuk mempersatukan kaum muslimin
   ·        Tempat untuk musyawarah
   ·        Pusat pemerintahan
   ·        Pembinaan umat
    1. Perubahan nama Yasrib : nama yasrib diganti dengan al Madinatul Munawarah artinya kota yang diterangi cahaya. Sering disebut Madinah.
    2. Ukhuwah Islamiyah yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar sehingga terjalin hubungan persaudaraan.
    3. Menjalin dengan kelompok berbeda agama : hubungan persahabatan dengan golongan Yahudi untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, dan keadamaian di antara penduduk Madinah maka dibingkai dengan perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Hal ini, merupakan ikatan politik pertama di dunia, menandai bahwa Islam menjunjung tinggi demokrasi dan mengakui kebersamaan dan hak asasi manusia.
    4. Isi Piagam Madinah :
                                                                  i.      Semua golongan yang datang pada saat perjanjian, menjadi satu negara
                                                                ii.      Jika satu dari mereka diserang oleh musuh, maka yang lain harus membantu
                                                               iii.      Tidak ada satupun golongan yang dijinkan untuk mengadakan perjanjian gelap dengan kaum Qruraisy atau membantunya melawan penduduk Madinah
                                                              iv.      Tidak boleh menghina antar golongan yang ada di Madinah
                                                                v.      Keamanan orang-orang Madinah harus dijaga tidak boleh ada pertumpahan darah
                                                              vi.      Madinah merupakan kota suci, maka harus dihoramati
                                                             vii.      Antara kaum muslimin dan Yahudi wajib nasehat-menasehati tolong-menolong dan melaksanakan kebajikan dan keutamaan
   Kamus : Piagam Madinah adalah kesepakatan bersama antara kaum Muslimin Muhajirin, Anshar dan kaum Yahudi

   Tahukah kamu?
   1. Apa langkah-langkah Nabi ketika tiba di Madinah?
   2. Mengapa Nabi membuat perjanjian dengan kaum Yahudi ?
   3. Sebutkan isi kandungan Piagam Madinah ?
   4. Sebutkan 3 fondasi yang dibangun Nabi di Madinah?
   5. Sebutkan nama masjid yang dibangun Nabi?
   6. Apa tujuan Ukhuwah Islamiyah?
   7. Siapa Yahudi itu?
   8. Sebutkan 3 golongan kaum Yahudi!
     
   D. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT  ISLAM MADINAH
    1. Konsep pembangunan ekonomi
                                                                  i.      Beriman kepada Allah
                                                                ii.      Percaya bahwa Allah Tuhan penjamin rizki (QS Hud ayat 6
                                                               iii.      Mewujudkan cita-cita luhur : amar ma’ruf nahi munkar
                                                              iv.      Pembersihan jiwa : membersihkan dari sifat kikir dan bakhil
                                                                v.      Ajaran infaq
                                                              vi.      Pinjaman bebas bunga
    1. Usaha lainnya (pembangunan sosial) :
                                                                  i.      Meletakkan dasar-dasar sosialn: mengatur hubungan dengan orang-orang non muslim, saling menghormati dan menghargai
                                                                ii.      Politik : menyelesaikan konfik dengan suku-suku yang ada
                                                               iii.      Militer : mengatur perang
    1. Pembinaan Ukhuwah islamiyah
   Kamus : Politik adalah ilmu kenegaraan menunjukkan pemikiran untuk kekuasaan. Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, guna mencapai kemakmuran.

   Apakah anda tahu ?
   1. Sebutkan dasar-dasar ekonomi yang diletakkan nabi !
   2. Bagaimana sikap ukhuwah islamiyah !
   3. Maksud iman kepada Allah ?
   4. Mengapa kita dilarang kekurangan makanan?
    E. PERJUANGAN RASUL MENGHADAPI PENGHIANAT MUNAFIQ
    1. Perang Uhud


0 komentar:

Posting Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Best Patner

Copyright © 2012. ZUKRA SMPMU - All Rights Reserved B-Seo Versi 3 by Blog Bamz