Minggu, 16 September 2012

HADIS MENUNTUT ILMU


2. HADIS MENUNTUT ILMU

A.    MENGAPA KITA DIWAJIBKAN MENUNTUT ILMU
ﺍﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻮﻠﻮﺒﺎﻠﺻﻴﻥﻓﺎﻥ ﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻔﺮﻴﻀﺔﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤﺴﻠﻢ
ﺍﻦﺍﻠﻤﻠﺌﮑﺔﺗﺿﻊﺍﺠﻨﺤﺗﻬﺎﻠﻄﺎﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢﺮﻀﺎﺒﻤﺎﻴﻄﻠﺐ
Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut (HR. Ibnu Abdil Bar).

ARTIKANLAH KOSA KATA BERIKUT INI !
ﺍﻄﻠﺐ
ﺍﻠﻌﻠﻢ
 ﻮﻠﻮ
ﺒﺎﻠﺻﻴﻥ
ﻓﺎﻥ
 ﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ
 ﻔﺮﻴﻀﺔ
ﻋﻠﻰ
 ﻛﻝ
ﻤﺴﻠﻢ
ﺍﻦ
ﺍﻠﻤﻠﺌﮑﺔ
ﺗﺿﻊ
ﺍﺠﻨﺤﺗﻬﺎ
ﻠﻄﺎﻠﺐ
ﺍﻠﻌﻠﻢ
ﺮﻀﺎ
ﺒﻤﺎﻴﻄﻠﺐ
B.     HIDUP DI DUNIA DAN AKHIRAT MEMERLUKAN ILMU
ﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻠﺪﻨﻴﺎﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻷﺨﺮﺓ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪ ﻫﻤﺎ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ
Barang siapa ingin (memperoleh kebahagiaan) di dunia, hendaklah ia berilmu, barang siapa ingin (memperoleh kebahagiaan) di akhirat, hendaklah ia berilmu, dan barang siapa ingin memperoleh keduanya (kebahagiaan di dunia dan di akhirat) hendaklah ia berilmu. (HR Ahmad).

C.     KEUTAMAAN ORANG BERILMU
ﻋﻦﺍﺒﻰﺪﺮﺃﻘﺎﻞﺴﻤﻌﺖﺮﺴﻮﻞﺍﷲﺻﻠﻰﺍﷲﻋﻠﻴﻪﻮﺴﻠﻢﻴﻘﻮﻞﻔﻀﻞﺍﻠﻌﺎﻠﻢﻋﻠﻰﺍﻠﻌﺎﺒﺪﮐﻔﻀﻞﺍﻠﻘﻤﺮﻋﻠﻰﺴﺎﺋﺮﺍﻠﮑﻮﺍﮐﺐ
ﻮﺍﻥﺍﻠﻌﻠﻤﺄﻮﺮﺛﺔﺍﻻﻨﺒﻴﺄﻠﻢﻴﻮﺮﺛﻮﺍﺪﻴﻨﺎﺮﺍﻮﻻﺪﺮﻫﻤﺎﺍﻨﻤﺎﻮﺮﺛﻮﺍﺍﻠﻌﻠﻢﻔﻤﻦﺍﺨﺬﻩﺍﺨﺬﺒﺤﻅ ﻮﺍﻔﺮ
Dari Abu Darda: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Kelebihan seorang alim dari seorang ‘abid (orang yang suka beribadah) seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, mereka tidak mewariskan dinar (uang) tetapi mewariskan ilmu, siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup (HR. Abu Daud dan Tirmizi)

D.    BELAJAR SEPANJANG HAYAT
ﺍﻂﻠﺒﻮﺍﺍﻠﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻠﻣﻬﺪ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻠﺣﺪ

Carilah ilmu dari ayunan (buaian ibu) sampai ke liang lahat

SOAL MATERI HADIS MENUNTUT ILMU

I.       JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN MEMBERI TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, D YANG DIANGGAP BETUL !

1.      . ﺍﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻮﻠﻮﺒﺎﻠﺻﻴﻥ
Arti lafal yang digaris bawah adalah….
a.       ilmu
b.      amal
c.       tuntutlah
d.      negeri Cina
2.      Menuntut ilmu bagi orang Islam hukumnya adalaha…
a.       Sunnah
b.      Wajib
c.       Boleh/mubah
d.      Sangat dianjurkan
3.       ﺍﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻮﻠﻮﺒﺎﻠﺻﻴﻥﻔﺎﻥ ﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻔﺮﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤﺴﻠﻢ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Bagi setiap orang Islam
b.      Sesungguhnya mencari ilmu
c.       Meskipun sampai ke negeri Cina
d.      Adalah wajib
4.      ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪ ﻫﻤﺎ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Barang siapa ingin memperoleh keduanya
b.      Barang siapa ingin kebahagiaan di dunia
c.       Barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat
d.      Maka harus dengan ilmu
5.       ﺍﻦﺍﻠﻤﻠﺌﮑﺔﺗﺿﻊﺍﺠﻨﺤﺗﻬﺎﻠﻄﺎﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢﺮﻀﺎﺒﻤﺎﻴﻄﻠﺐ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Senang (rela)
b.      penuntut ilmu
c.       Mencari ilmu
d.      dengan yang ia tuntut
6.      Menurut hadis rasulullah SAW menuntut ilmu bagi orang Islam adalah….
a.       Menuntut ilmu hanya boleh di Negara Islam saja.
b.      Menuntut ilmu tidak boleh di Negara yang bukan Islam.
c.       Menutut ilmu di Negara mana saja boleh.
d.      Menuntut ilmu di tempat yang dekat saja.

7.       ﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻠﺪﻨﻴﺎﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻷﺨﺮﺓ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Barang siapa ingin kebahagiaan di dunia
b.      Barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat
c.       Maka harus dengan ilmu
d.      Maka harus dengan sungguh-sungguh
8.      Menurut hadis rasulullah SAW tujuan menuntut ilmu adalah….
a.       Agar menjadi orang yang pandai
b.      Mencapai kebahagiaan di dunia saja.
c.       Mencapai kebahagiaan di akhirat saja.
d.      Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
9.       ﺍﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻮﻠﻮﺒﺎﻠﺻﻴﻥﻔﺎﻥ ﻄﻠﺐﺍﻠﻌﻠﻢ ﻔﺮﻴﻀﺔ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Sesungguhnya menuntut ilmu
b.      Tuntutlah ilmu
c.       Adalah wajib
d.      Meskipun sampai kenegeri Cina
10.    ﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻠﺪﻨﻴﺎﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪﺍﻷﺨﺮﺓ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ
a.       Barang siapa ingin kebahagiaan di dunia
b.      Barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat.
c.       Maka harus dengan ilmu
d.      Maka harus dengan sungguh-sungguh.
11.    ﻮﻤﻥﺍﺮﺍﺪ ﻫﻤﺎ ﻔﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻠﻌﻠﻢ
Arti hadis yang digaris bawah adalah….
a.       Hendaklah ia bekerja
b.      Hendaklah ia sungguh-sungguh
c.       Dan barang siapa menghendaki
d.      Hendaklah ia berilmu
12.  Arti hadis yang digaris bawah adalah ….
ﻔﻀﻞﺍﻠﻌﺎﻠﻢﻋﻠﻰﺍﻠﻌﺎﺒﺪﮐﻔﻀﻞﺍﻠﻘﻤﺮﻋﻠﻰﺴﺎﺋﺮﺍﻠﮑﻮﺍﮐﺐ
a.       bulan
b.      bintang-bintang
c.       ahli ibadah
d.      seorang alim
13.  Arti hadis yang digaris bawah adalah …
ﺍﻂﻠﺒﻮﺍﺍﻠﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻠﻣﻬﺪ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻠﺣﺪ
a.       carilah
b.      ilmu
c.       dari ayunan
d.      sampai liang lahat
14.  Pernyataan yang benar dibawah ini adalah ….
a.       Mencari ilmu harus bersekolahan
b.      Mencari ilmu harus bisa teknologi internet
c.       Mencari ilmu tidak terbatas pada tempat dan lingkungan tertentu.
d.      Mencari ilmu harus berkaitan dengan urusan akhirat.15.  Pernyataan yang benar dibawah ini adalah ….
a.       mencari ilmu tidak mengenal batas usia.
b.      Mencari ilmu dibatasi umur.
c.       Mencari ilmu diutamakan bagi usia anak.
d.      Mencari ilmu ditamakan bagi usia dewasa.
16.  Menurut hadis rasulullah yang menjadi pewaris nabi adalah ....
a.       ‘ulama
b.      ‘abidin
c.       syuhada
d.      khalifah
17.  Arti ‘alim adalah orang yang ....
a.       kaya raya
b.      suka memberi
c.       berilmu
d.      mempunyai kedudukan
18.  ‘Abid artinya adalah orang yang ....
a.       gemar beribadah
b.      gemar membaca
c.       gemar menulis
d.      gemar berpetualang

II.    JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN BENAR !
1.      Apa arti ‘alim ?
2.      Apa arti ‘abid ?
3.      Apa tandanya malaikat senang terhadap orang yang mencari ilmu ?
4.      Berilah penjelasan mengapa untuk mencapai kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu !
5.      Berilah penjelasan mengapa untuk mencapai kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu ?
6.      Apa kelebihan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang gemar beribadah ?
7.      Siapa yang menjadi pewaris nabi menurut hadis rasulullah SAW ?
8.      Apa yang diwariskan ulama kepada kita ?
9.      Mencari ilmu mulai dari ayunan (buaian) apa maksudnya ?
10.  Mencari ilmu itu sampai liang lahat, apa keterangannya ?
11.  Berilah penjelasan, apakah mencari ilmu selalu sama dengan sekolah !
12.  Apa yang dimaksud mencari ilmu walaupun di negeri Cina !

1 komentar:

Reza Mahendra mengatakan...

terimasih bnyak sangat bermanfaat dan iizin save untuk referensi :)

Posting Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Best Patner

Copyright © 2012. ZUKRA SMPMU - All Rights Reserved B-Seo Versi 3 by Blog Bamz